درس دوم: پوزیشن های رایج در بازاریابی (مارکتینگ)

درس دوم: پوزیشن های رایج در بازاریابی (مارکتینگ)

بخش اول: در زیر مشاغل و پوزیشن های بیشتری در ارتباط با بازاریابی می بینید. تعاریف را با عنوان شغل مرتبط کنید.

آموزش انگلیسی برای بازاریابی و فروش

Ad agency / art director / copywriter / graphic designer / market research firm / PR officer

 

1 One of this person’s responsibilities is to create logos. (graphic designer)

2 This company is responsible for creating advertisements. (ad agency)

3 This company might conduct a survey to find out more about your customer. (market research firm)

4 This person supervises the design staff. (art director)

5 This person interacts with the media to communicate important company information to the public. (PR officer)

6 This person writes the text for advertisements. (copywriter)

بخش دوم: به مسئولیت های شغلی خود فکر کنید و تبلیغی برای شغل خود بنویسید (یا تبلیغی برای شغلی که می خواهید داشته باشید بنویسید). چند عبارت که در این زمینه می توانند به شما کمک کنند در زیر آورده شده اند.

عبارت های مفید برای تعریف و تبلیغ شغل:

The job involves …

You /The successful candidate will be responsible for …

The right person will be in charge of …

Direct responsibilities include …

بخش سوم: به فایل صوتی گوش دهید و تمرین مربوط را انجام دهید.

Anna در یک شرکت متوسط در زمینه محصولات ورزشی کار می کند و به شریک جدید تجاری اش اطاعات افراد حاضر در دپارتمانش را می دهد. به مکالمه ی بین این دو فرد گوش دهید و جاهای خالی را پر کنید.

دانلود فایل صوتی مکالمه

………………. , director of marketing

………………. , branding specialist

………………. , public relations officer

………………., product manager

………………., public relations assistant

………………., product management assistant

دوباره به فایل صوتی گوش دهید و جملات مربوط به دیالوگ را کامل کنید.

We have separate ………………. For sales and marketing.

I’m the public relations ……………… here.

I ……………… directly to Sabrina, who’s the …………….. of marketing.

If you need to talk to somebody about individual ……………., then you should contact Vittore or his ……………, Thomas.

Sylvia is …………….. for the image of our various brands.

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com