Learn English with the news

نحوه ی آموزش به این صورت است که ابتدا لغات مربوط به آن خبر قرار داده شده مطالعه می شود

سپس به خبر گوش داده می شود و با متن خبر تمرینات بیشتر انجام می شود

در نهایت به سوالات مربوط به آن خبر پاسخ داده می شود

————————————————————————————————————————————————-

1. Mali Conflict keeps Children Out of School

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com