IELTS Writing

IELTS Writing

تمرین مهارت نوشتن آزمون آیلتس

مهارت نوشتن IELTS

مهارت نوشتن در آزمون آیلتس IELTS Writing یکی از بخش های بسیار مهم این آزمون است که هم در بخش آیلتس آکادمیک و هم در بخش آیلتس جنرال تاثیر بسزایی دارد.

بخش نوشتن آیلتس آکادمیک و جنرال شامل دو بخش است که به IELTS Writing Task 1 و IELTS Writing Task 2 معروف هستند. دامنه ی نمره ی مربوط به کل بخش Writing از 0 تا 9 است. 1/3 این نمره مربوط به Task 1 و 2/3 نمره مربوط به Task 2 است. بنابراین همانطور که می بینید Task 2 مهم تر از بخش اول است چرا که 6 نمره را به خود اختصاص می دهد. تفاوت آیلتس جنرال و آکادمیک در بخش Writing مربوط به Task 1 است. و در بخش Task 2 مشابه هم هستند.

زمان مربوط به این مهارت از آزمون آیلتس یک ساعت است که توصیه می شود تا 20 دقیقه را به Task 1 و 40 دقیقه را به Task 2 اختصاص دهید.

افرادی که قصد گرفتن نمره 6 به بالای آزمون آیلتس را دارند باید توجه ویژه ای به Writing Task 2 داشته باشند.

در این بخش از سایت دوست انگلیسی تاپیک های مربوط به آیلتس Writing را قرار خواهیم داد و به صورت اشتراکی و با همکاری شما عزیزان در کامنت عبارات مناسب با هر تاپیک را جمع آوری و تکمیل خواهیم کرد.

 

IELTS Writing Task 2

Topic 1 : healthy eating