تمرین مهارت خواندن آیلتس 11

[boxed_content type=”whitestroke” pb_margin_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

تمرین مهارت خواندن آیلتس 11

IELTS Reading Exercise 11

مهارت خواندن آیلتس

متن زیر مربوط به مهارت خواندن آیلتس 11 را به دقت مطالعه کنید و سپس به سوالات مربوط به آن پاسخ دهید.

 

For most of human history, the phrase ‘light pollution’ would have made no sense. Imagine walking toward London on a moonlit night around 1800, when it was one of Earth’s most populous cities. Nearly a million people lived there, making do, as they always had, with candles and lanterns. There would be no gaslights in the streets or squares for another seven years.

Now most of humanity lives under reflected, refracted light from over lit cities and suburbs, from light-flooded roads and factories. Nearly all of night-time Europe is a bright patch of light, as is most of the United States and much of Japan. In the South Atlantic the glow from a single fishing fleet – squid fishermen luring their prey with metal halide lamps – can be seen from space, burning brighter on occasions than Buenos Aires.

Question Type: True/False/Not Given

Question-1: By 1800 the city of London had such a large population, it was already causing light pollution.

Question-2: The fishermen of the South Atlantic are unaware of the light pollution they are causing.

 

[/boxed_content] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [boxed_content type=”whitestroke” pb_margin_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

لغات مهم بخش تمرین مهارت خواندن آیلتس 11 به همراه ترجمه آنها:

Light pollution: آلودگی نوری

Moonlit: مهتاب، نور ماه

Populous: پر جمعیت

Lantern: فانوس

Refracted light: نور بازشکن شده

Light-flooded roads: جاده های بسیار روشن

Fishing fleet: ناوگان ماهیگیری

Glow: تابش نور

Lure: وسوسه کردن، جلب کردن

Prey: شکار، طعمه

 

[/boxed_content] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [boxed_content type=”whitestroke” pb_margin_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

نکات مربوط به پاسخ دادن سوال های True, False, Not Given در امتحان آیلتس:

 

  1. در تمام سوالات از این دست، حتما یکی از جواب های True یا False و یا Not Given خواهد بود. بنابراین دقت کنید که تمام جواب ها را مثلا True و False نزنید.
  2. قبلا خواندن متن، ابتدا سوال ها را بخوانید و حتما زیر کلمات کلیدی خط بکشید.
  3. سوال ها معمولا به ترتیب هستند و از پاراگراف اول شروع می شوند.
  4. وقتی جوابی را پیدا کردید، حتما چند خط قبل و بعد از جواب را نیز برای اطمینان بخوانید.

[/boxed_content] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [boxed_content type=”whitestroke” pb_margin_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

جواب های مربوط به سوالات بالا برای بخش تمرین مهارت خواندن آیلتس 11:

Answers:

Answer-1: False: By 1800 the city of London had such a large population, it was already causing light pollution: The first paragraph says that in London in 1800 the nights were either moonlit or people used ‘candles and lanterns’, ‘as they always had’.

Answer-2: Not Given: The fishermen of the South Atlantic are unaware of the light pollution they are causing: The fourth paragraph explains what the fishermen do and says that ‘the glow from a single fishing fleet … can be seen from space’ but it doesn’t say if the fishermen are aware or unaware of this.

[/boxed_content] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [boxed_content type=”whitestroke” pb_margin_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

مهارت خواندن آیلتس آکادمیک

[/boxed_content]

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com