گرامر زمان حال ساده و استمراری

زمان حال ساده

 

 1. زمان حال ساده برای تولید جملات واقعی بکار می رود.
  1. Martina plays tennis very well.
  2. Colombia produces good coffee.
  3. Roberto is from Colombia. His father owns a coffee plantation.

 2. زمان حال ساده برای بیان فعالیت های عادی و روزمره بکار می رود.
  1. Many office workers take a fifteen-minute coffee break every day. I drink three cups of coffee every morning.

 3. زمان حال ساده برای آینده همراه با عبارت یا واژه ای که به آینده دلالت می کند بکار می رود.
  1. What time does the flight to Bogota leave tomorrow?
  2. It leaves at noon.

 4. زمان حال ساده برای بیان عقاید، احساسات، مالکیت و ادراک حسی بکار می رود.
  1. My landlady makes excellent coffee.( عقاید)
  2. This coffee tastes bitter.( ادراک حسی)
  3. I hate bitter coffee. ( احساسات)
  4. This cup belongs to the secretary. ( مالکیت)

 

حال استمراری

 

 1. زمان حال استمراری برای بیان یک رویداد یا گروهی از رویداد ها که در زمان صحبت صورت می گیرند استفاده می شود.
  1. Martina is playing tennis well these days.
  2. It’s soon, and I am sitting in the park.
  3. It’s a beautiful day, so many office workers are eating their lunches outside.
  4. A few people are standing in line in front of a park vendor.
  5. They are waiting for hot dogs. A little boy is enjoying a huge ice cream cone.

 2. زمان حال استمراری برای بیان یک رویداد یا گروهی از رویداد ها که در طول یک دوره زمان معینی صورت می گیرد و نه الزاما در لحظه صحبت کردن بکار می رود.
  1. This quarter my roommate is working in the dorm cafeteria. He serves breakfast from 6:30 to 8:30 every morning. He is taking only two night courses this quarter, so his father agreed to let him work. His mother, however, is trying to convince him to quit the job.

 3. زمان حال استمراری برای آینده بکار می رود. در این حالت بایستی از عبارت یا کلمه ای که به آینده دلالت می کند برای ایجاد تمایز میان حال و آینده استفاده کرد. برخی مواقع جمله ای که پیشتر بکار رفته است زمان آینده را نشان می دهد و در این صورت نیازی به استفاده از عبارت یا کلمه که دلالت بر آینده نماید وجود ندارد.
  1. Jim’s plane is arriving at Denver at 6:00 tonight. He and his wife are meeting with their lawyer tomorrow. They’re leaving Denver next week. They’re flying to Texas.

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com