جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

آینده واقعی در مقابل حال/ آینده غیر واقعی

صورت آینده واقعی (جمله شرطی نوع اول)

گروه If (گروه وابسته) ،

 

If John studies, …………. حال ساده                                                  

If John is studying, …………. حال استمراری                                  

If John has studied, …………… حال کامل                                      

If John has been studying, …………. حال کامل استمراری

If John can study, …………… افعال کمکی

 

گروه اصلی (گروه مستقل)

he will pass the test.

he is going to pass the test.

he should pass the test.

He may pass the test.

He might pass the test.

He ought to pass the test.

 

  1. حتی اگر مرجع زمانی در گروه If در زمان آینده باشد، صورت های فعل آینده در گروه If استفاده نی شود.

درست:                         

If it rains tomorrow, we will stay home.

نادرست:   

If it will rain tomorrow, we will stay home.

Will می تواند در گروه if تنها زمانی که به معنی “اشکالی نداشته باشد” است بکار رود.

If you will have a seat (اگر اشکالی نداشته باشد بنشینید), I’ll see if the doctor is ready to see you.

  1. انتخاب زمان در گروه if به زمان خاصی که بدان اشاره دارد بستگی دارد.

If he is studying (حال) ………………………..

If he has been studying (حال کامل استمراری) ………………

 

  1. فعل کمکی که برای گروه مستقل انتخاب می کنید به معنی خاصی که درصدد انتقال آن می باشید بستگی دارد.

He will pass the test. (شکی در ذهن ندارم)

He might pass the test. (مطمئن نیستم، اما فکر می کنم قبول می شود)

He should pass the test. (انتظار دارم که در امتحان قبول شود)

 

  1. در نوشتار، کاما بدنبال گروه If قرار می گیرد اگر در ابتدای جمله قرار داشته باشد. از کاما زمانی که گروه if بعد از گروه اصلی قرار می گیرد استفاده نکنید.

If John studies, he will pass the test.

John will pass the test if he studies.

جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com