آموزش انگلیسی از طریق اخبار بخش دیگری از آموزش های سایت دوست انگلیسی است که در آن سعی شده تا تعداد زیادی از لغت های جدید انگلیسی مربوط به یک خبر، در بریده ای از یک خبر آموزش داده شوند.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team