نمونه نامه و ایمیل درخواست خرید کالا به شرط کیفیت

نمونه نامه و ایمیل درخواست خرید کالا به شرط کیفیت

درخواست خرید کالا به شرط کیفیت، یعنی اینکه شما به شرکتی درخواست خرید می دهید ولی اگر از کیفیت کالا راضی نبودید، پرداختی انجام نمی دهید.

در این مثال و نمونه نامه و ایمیل، آقای Trout یک تولید کننده ی لوازم منزل است و به آقای Smith جنس می فروشد. در این نامه درخواست، آقای Smith از آقای Trout تقاضای دو کالای جدید را دارد که اگر از کیفیتشان راضی بود، بتواند خرید انبوه کند.

برای مشاهده نمونه ایمیل و نامه های تجاری به زبان انگلیسی به این صفحه مراجعه کنید.

برای مشاوره و درخواست نوشتن نامه های تجاری خود تماس بگیرید.

Dear Mr Trout

A lot of customers have been asking about your bookcase and coffee-table assembly kits (Cat. Nos KT3 and KT14 on approval). We would like to test the market and have 6 sets of each kit on approval before placing a firm order. I can supply trade references if necessary.

بسیاری از مشتریان از کیت های مونتاژ قفسه کتاب و میز قهوه (برای تایید با کت نامبر Nos KT3 و KT14) می پرسند. ما دوست داریم بازار را آزمایش کنیم و قبل از سفارش دادن ، 6 مورد از هر کیت برای تأیید داشته باشیم. من می توانم در صورت لزوم توصیه نامه تجاری ارائه کنم.

I attach a provisional order (No. B1463) in anticipation of your agreement. There is no hurry, so you can send these with your next delivery to Swansea.

من با امید اینکه توافق کنیم یک سفارش موقت با شماره B1463 را ضمیمه می کنم. هیچ عجله ای وجود ندارد، بنابراین شما می توانید با ارسال بعدی خود به سوانسی ارسال کنید.

Many thanks

Robert Smith

  1. Smith & Son Ltd

Tel: 017546 58441

Fax: 017546 59472

Email: r.Smith@Smson.com

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com