نمونه نامه تجاری درخواست لیست قیمت و کاتالوگ برای گرم کننده های برقی

نمونه نامه تجاری درخواست لیست قیمت و کاتالوگ برای گرم کننده های برقی

ایمیل و نامه زیر برای لیست قیمت و کاتالوگ برای بخاری برقی به زبان ساده و مختصر نوشته شده است.

 

Dear Sir/Madam

I have a large hardware store in Iran and am interested in the electric heaters you are advertising in the Website.

Please send me your catalogue and a price list.

 

Many thanks

Fazel Ahmadzadeh (Mr)

 

اما جواب نامه تجاری شما می تواند به شکل زیر باشد:

Dear Mr Ahmadzadeh

Thank you for your enquiry about electric heaters.

نامه ی خود را با تشکر شروع کنید.

Please take a look at our website www.engpartner.com, which gives full details of the products we offer. I have also put a copy of our catalogue in the email to you today. You will find details of our prices and terms on the inside front cover of the catalogue.

اطلاعات بیشتری درباره کالاهای مشخص ارائه کنید و به مشتری را به اطلاعات کاتالوگ ارجاع دهید.

You may be particularly interested in our newest heater, the FX21 model. Without any increase in fuel consumption, it gives our 15% more heat than earlier models.

Perhaps you would consider placing a trial order to allow you to test its efficiency. This would also enable you to see for yourself the high quality of material and finish put into this model.

برای مشتری خود یکسری اقدامات پیشنهاد دهید

I will call you soon to answer any questions you may have.

نامه ی خود را با بهترین آرزوها تمام کنید.

Best Wishes

 

بازگشت به صفحه نامه های استعلام و درخواست تجاری به انگلیسی

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com